Cenník platný od 1.3.2022

Uvedené ceny sú informatívne. Vzhľadom na rozmanitosť podnikateľských činností a so zreteľom na individuálne požiadavky klientov je náročnosť účtovníctva rôzna, od toho sa odvíja aj cena za poskytované služby.

Cenník jednoduché účtovníctvo

minimálny paušál do 30 účtovných zápisov cena od 50 €
účtovný zápis   1,09 €
daňové priznanie k DPH *   0 €
Súhrnný výkaz DPH (jedno podanie)   10 €
Kontrolný výkaz DPH (jedno podanie)   10 €
Dodatočné daňové priznanie k DPH   20 €
jednorazové spracovanie účtovníctva účtovný riadok 1,19 €

Cenník podvojné účtovníctvo

minimálny paušál do 60 účtovných zápisov cena od 80 €
účtovný zápis   1,19 €
daňové priznanie k DPH *   0 €
Dodatočné priznanie k DPH   20 €
Súhrnný výkaz DPH (jedno podanie)   10 €
Kontrolný výkaz DPH (jedno podanie)   10 €
jednorazové spracovanie účtovníctva účtovný zápis 1,29 €

Cenník – mzdové účtovníctvo

minimálny paušál Cena od 20 €
spracovanie mzdy – TPP, dohoda 1 osoba 15 €
Cena spracovanie mzdy nad 5 zamestnancov 5 do 15 zam. 12 €
evidencia nového zamestnanca 1 osoba 15 €
výkazy pre poisťovne*   0 €
ročné hlásenie cena / hod 20 €
prihlášky, odhlášky, výstupy, ost. práce cena / hod 20 €

Cenník – daňové priznania

DP DzP FO typ A cena od ** 30 €
DP DzP FO typ B – paušálne výdavky cena od ** 50 €
DP DzP FO typ B cena od ** 80 €
DP DzP PO cena od ** 300 €
daň z motorových vozidiel cena / 1 auto 20 €

Cenník – konzultácie

Konzultácie mailom/osobne/telefonicky cena od / hod 35 €

Cenník – ostatné služby

administratívne práce cena / hod 30 €
štatistický výkaz mesačný cena / hod 25 €
štatistický výkaz štvrťročný cena / hod 25 €
štatistický výkaz ročný cena / hod 30 €
štatistický výkaz … cena / hod 25 €
Spracovanie cestovného príkazu tuzemsko cena / hod 25 €
Spracovanie cestovného príkazu zahraničie cena / hod 25 €
Spracovanie knihy jázd za rok   150 €
Skenovanie dokladov cena / hod 45 €
Nahodenie počiatočných stavov pri prebratí účtovníctva položka 1 €
Vystavenie faktúry na základe zaslaných podkladov faktúra 5 €
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti cena / hod 40 €
Príprava podkladov pre valné zhromaždenie Jeden úkon 30 €
Vypracovanie smerníc cena / hod 40 €
Vypracovanie transferovej dokumentácie cena / hod 40 €
Vypracovanie podkladov pre banku na žiadosť o úver cena / hod 40 €

Účtovný zápis – položka

Za účtovnú položku sa rozumie každý riadok v účtovníctve, ktorý bolo nevyhnutné vyčísliť a nahodiť osobitne.

Do spracovaných položiek sa nezapočítavajú položky, ktoré boli importované z  databázy klienta bez nutnosti ďalšieho zásahu a zapracovania dodatočných zmien.

Do spracovaných položiek sa nezapočítavajú položky, bankového výpisu, ktoré sa samé správne spárovali pri XML importe.**

Cena obsahuje posúdenie správnosti dokladu, zaevidovanie dokladu do databázy so všetkými náležitosťami, prepočítanie položiek jednotlivých daňových skupín, kontrola druhou osobou, fyzické vytlačenie dokladov, lepenie a archivácia dokladov v šanónoch.

Cena obsahuje aj report postrehov a nezrovnalostí v dodaných dokladoch a to telefonicky, osobne alebo písomnou formou.

Výkaz DPH (sadzba za 1 podanie)

Cena obsahuje vyhotovenie výkazu, jeho podanie na portál FS SR a následné vyexportovanie potvrdenia o podaní.

Súhrnný výkaz DPH (sadzba za 1 podanie) detto

Kontrolný výkaz DPH (sadzba za 1 podanie) detto

Evidencia automobilov (sadzba 1 ks / rok)

Automobil v majetku, vyhotovovanie priznania k dani z motorových vozidiel, zaslanie údajov k úhrade DzMV. Kontrola knihy jázd, vyčíslenie zostatku v nádrži, evidencia v majetku spoločnosti.

Ostatný dlhodobý majetok (sadzba za 1 ks / rok)

cena obsahuje kontrolu a správne nastavenie odpisovej politiky

e-KASA – ORP, VRP (sadzba za 1 kasu / rok)

cena obsahuje spracovanie intervalovej uzávierky, denných uzávierok a mesačnej evidencie pohybovna portáli FS SR.

Ročná uzávierka + Daňové priznanie (sadzba za 1 podanie)

Cena obsahuje správne vypočítanie daňovej povinnosti, vypracovanie výkazov DP + závierka + poznámky, ich podanie na portáli FS SR a následné vyexportovanie potvrdení o podaní, oznámenie preddavkov na daň, oznámenie výšky daňovej povinnosti so zaslaním príslušných údajov k úhrade.

Spracovanie vyplatenia si zisku spoločníka (sadzba za 1 podanie)

Cena obsahuje spracovanie povinnosti vyplývajúcej z rozdeľovania zisku, vyčíslenia zdravotného poistenia a  7% dane z dividend, export na FS SR a ZP, generovanie potvrdení a zaslanie údajov k úhrade jednotlivých povinností.

Mzdy a personalistika (sadzba za 1 zamestnanca za 1 mesiac)

cena obsahuje evidenciu zamestnancov, vypracovanie podkladu pre pracovné zmluvy a dohody, podklady pre zmluvu o funkcii konateľa, dodatočné písomné dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom, export všetkých príslušných výkazov na podpis vrátanie GDPR, registračné dokumenty do poisťovní, výpočet a spracovanie stravných lístkov, samotný výpočet mzdy, vyexportovanie príslušných dokumentov pre zamestnanca aj pre zamestnávateľa, nahlasovanie zamestnancov na úrady (1x za pracovný pomer), export potvrdení o nahlásení, podávanie výkazov (SP, DÚ, VšZP, Union, Dôvera), následné vyexportovanie potvrdeniek o podaní, podávanie ELDP na SP, export potvrdeniek o podaní ELDP, vypracovanie ročných zúčtovaní zamestnancom, spravovanie sociálneho fondu, vypracovanie a podanie ročného hlásenia na DÚ a export potvrdenky, vyhotovenie prevodnýchpríkazov.

Paušálna fakturácia

Cena obsahuje všetky mesačné úkony, ktoré sú potrebné k spracovaniu účtovníctva a daňového priznania DPH vrátane konzultácií. Neobsahuje cenu za dodatočné daňové priznanie a úkony nad rámec mesačného spracovania dokladov. Paušálna cena neobsahuje spracovanie miezd a spracovanie ročnej účtovnej závierky.

Daňové poradenstvo,ktoré je predmetom osobitnej zmluvy v zmysle zákona č. 78/1992 Zb.
o daňových poradcoch v znení neskorších zmien 
NEPOSKYTUJEME.

                SOŇA MARUŠICOVÁ

**
Z počtu dokladov sa odpočítajú doklady, ktoré budú schopné sa samo importovať do nášho software,
bez dodatočnej úpravy – PO OTESTOVANÍ!!!

Za dodatočnú úpravu po importe dokladov sa považuje napr:
1) Vkladanie predkontácie jednotlivo do každej jednej faktúry bez použitia hromadného zaúčtovania,
z dôvodu odpočtu zálohy alebo časového rozlišovania
2) ručné párovanie bankových pohybov pri nefunkčnosti variabilných symbolov
3) párovanie banky v cudzej mene

Banky ako ČSOB a mBANK nie je schopná samo importu vôbec a všetko sa musí nahrávať ručne.